Τι είναι το βιοαέριο
ΤΤο βιοάεριο αποτελείται από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, παράγεται με τη χρήση της τεχνολογίας της αναερόβιας χώνευσης και ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαερίου χρησιμοποιούνται ζωικά και φυτικά υποπροϊόντα.

Βιοαέριο και εφαρμογές βιοαερίου

Η ΒΙΟΔΕΛΤΑ Ι.Κ.Ε. θα ιδρύσει μονάδα παραγωγής βιοαερίου , έχοντας σαν σκοπό την Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής κ Θερμικής ενεργείας. Η ηλεκτρική ενεργεία θα πωλείται στον ΛΑΓΗΕ.

Η έδρα της εταιρία βρίσκεται στο Νομό Ροδόπης.

Η ΒΙΟΔΕΛΤΑ Ι.Κ.Ε. έχει ήδη προχωρήσει στον σχεδιασμό για την υλοποίηση της επένδυσης της μονάδας βιοαερίου στην Ν. Καλλίστη Κομοτηνής, με συνολικό ύψος περίπου 1.750.000 €.
βιοαέριο