Τι είναι το βιοαέριο
ΤΤο βιοάεριο αποτελείται από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, παράγεται με τη χρήση της τεχνολογίας της αναερόβιας χώνευσης και ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαερίου χρησιμοποιούνται ζωικά και φυτικά υποπροϊόντα.

Η εταιρία

ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ 500kW
ΒΙΟΔΕΛΤΑ ΙΚΕ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ


Στοιχεία επένδυσης
 1. Η Μονάδα θα κατασκευαστεί στην Ν. Καλλίστη Κομοτηνής και θα βασισθεί στην εκμετάλλευση των αποβλήτων της Φάρμας ΔΕΛΤΑ.
 2. Ύψος Επένδυσης: 1.750.000,00 €
 3. Οικονομική κάλυψη της επένδυσης:
  • Ιδία συμμετοχή 50% (875.000,00 €), με δυνατότητα κάλυψης του 25% με τραπεζικό δανεισμό.
  • Επιδότηση Αναπτυξιακού Νόμου 50% (875.000,00 €) που ισχύει, για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
 4. Α' Ύλες:
  • Κοπριά αγελάδων: 35.000 ton/χρόνο με κόστος 0 €, (80% της παραγωγής βιοαερίου)
  • Ενσίρωμα: 3.300 ton/χρόνο με κόστος έως 200.000 €/χρόνο
 5. Ενεργειακή Απόδοση:
  • Ηλεκτρική ενέργεια (για λειτουργία 8.000 ώρες/χρόνο): 500 kW x 8.000 h/χρόνο = 4.000.000 kWh/χρόνο
  • Θερμική ενέργεια περισσότερο από 4.000.000 kWh/χρόνο
 6. Οικονομική Απόδοση:
  • Από την 20ετη σύμβαση με τον ΛΑΓΗΕ (ΔΕΗ Νόμος 3851/10): 4.000.000 kWh/χρ. x 0,22 €/kWh = 880.000€/χρόνο (μικτά έσοδα)
  • Από την εκμετάλλευση της συμπαραγόμενης θερμικής ενέργειας, πρόσθετο οικονομικό έσοδο της τάξεως του 10 - 20%. (λειτουργία θερμοκηπίων, ξήρανση βιομάζας, παραγωγή Pellet)
 7. Ετήσιο κόστος λειτουργίας της Μονάδας
  • Κοπριά 0 €
  • Ενσίρωμα 200.000 €
  • Κόστος επενδυμένου ιδίου κεφαλαίου 10% 100.000 €
  • Κόστος Προσωπικού 80.000 €
  • Κόστος Συντήρησης, Ασφαλειών, κλπ. 160.000 €
  • ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 540.000 €
 8. Αποτελέσματα
  • Μικτά έσοδα από ΔΕΗ 880.000 €
  • πλέον έσοδα θερμικής ενέργειας 15% 100.000 €
  • ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 980.000 €
  • μείον Ετήσια έξοδα λειτουργίας 540.000 €
  • Μικτά κέρδη προ φόρων 440.000 €
  • μείον 10% απόδοση στη Φάρμα 44.000 €
  • ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 39,6% 396.000 €


Διαδικασία ίδρυσης ΒΙΟΔΕΛΤΑ ΙΚΕ
 1. Ίδρυση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ) με έδρα τον τόπο εγκατάστασης της μονάδας και με αρχικά ιδρυτικά μέλη τους βιοσυμβούλους που αναλαμβάνουν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο.
  • Το ιδρυτικό κεφαλαίο της ΙΚΕ ανέρχεται σε 40 € , διαιρούμενο σε 40 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1 €.

  • Με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου για τις ανάγκες του Αναπτ.Νόμου στο ύψος του 1.000.000 €, θα πωληθούν 32 μερίδια (80% του εταιρικού κεφαλαίου) στην τιμή του 1.000.000 €, ήτοι 31.250 €/μερίδιο.
 2. Η ΙΚΕ θα διοικείται από δύο διαχειριστές:
  • Τεχνικός διαχειριστής (μέλος εκ των συμβούλων), που είναι υπεύθυνος για την ανέγερση και την διαχείριση της λειτουργίας της μονάδας.
  • Οικονομικός διαχειριστής (εκλεγμένος από την πλειοψηφία των μεριδιούχων) που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση της ΙΚΕ.
 3. Σύσταση συμβολαιογραφικού προσυμφώνου παραχώρησης του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας για 25 χρόνια και Σύμβαση αποκλειστικής παραχώρησης / ανάληψης του συνόλου των αποβλήτων της φάρμας με αξία αντιπαροχής το 10% των καθαρών προ φόρων κερδών της επιχείρησης.


Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε τον Ισολογισμό του 2013